Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost REALITY ŠIROKÝ – Roman Široký, se sídlem Masarykovo nám. 2/2, 405 01 Děčín I, IČ 13903101 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek https://www.reality-siroky.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále se v textu dozvíte zejména:

* jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

* jakým způsobem a za jakými účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

* komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

* jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

* jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete sena nás kdykoliv obrátit na emailové adrese: info@reality-siroky.cz .

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

- Vaše jméno a příjmení

- telefonní číslo

- emailová adresa

- adresa bydliště

- stručný popis nemovitosti

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitostí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřeně relevantní a nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

- JUDr. Jan Menš, advokát

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například Zákon o účetnictví, Zákon o archivnictví a evidenci nebo Zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

* právo na přístup k osobním informacím;

* právo na opravu;

* právo na výmaz („právo být zapomenut“);

* právo na omezení zpracování údajů;

* právo vznést námitku pro zpracování;

* právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal(a) udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@reality-siroky.cz  nebo osobně na adrese kanceláře reality Široký, Masarykovo nám. 2/2, 405 01 Děčín I.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k automatickému zpracování Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky pro zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo nám to ukládá zákonná povinnost. Nedotýká se zpracování údajů, které je správce oprávněn zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.