Podmínky a zásady

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost REALITY ŠIROKÝ – Roman Široký, se sídlem Masarykovo nám. 2/2, 405 01 Děčín I, IČ 13903101 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek https://www.reality-siroky.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále se v textu dozvíte zejména:

* jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

* jakým způsobem a za jakými účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

* komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

* jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

* jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete sena nás kdykoliv obrátit na emailové adrese: info@reality-siroky.cz .

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

- Vaše jméno a příjmení

- telefonní číslo

- emailová adresa

- adresa bydliště

- stručný popis nemovitosti

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitostí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřeně relevantní a nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

- JUDr. Jan Menš, advokát

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například Zákon o účetnictví, Zákon o archivnictví a evidenci nebo Zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

* právo na přístup k osobním informacím;

* právo na opravu;

* právo na výmaz („právo být zapomenut“);

* právo na omezení zpracování údajů;

* právo vznést námitku pro zpracování;

* právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal(a) udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@reality-siroky.cz  nebo osobně na adrese kanceláře reality Široký, Masarykovo nám. 2/2, 405 01 Děčín I.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k automatickému zpracování Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky pro zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo nám to ukládá zákonná povinnost. Nedotýká se zpracování údajů, které je správce oprávněn zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

 

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Podle ust. § 8 odst. 1 písm. B) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(whistleblowing)

 

Zřízený pro Roman Široký - REALITY ŠIROKÝ, IČ: 13903101

Se sídlem Masarykovo nám. 2/2, 405 02  Děčín I – Děčín, ID datové schránky: yi8nxk5

Tel.: +420 412 519 973, email info@reality-siroky.cz, www.reality-siroky.cz

(dále jen „Realitní zprostředkovatel“)

 

 

ÚVOD

 

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému „Realitního zprostředkovatele“ o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), můžete činit v případě, že jste se dověděli o možném protiprávním jednání či stavu, k němuž došlo nebo má dojít u „Realitního  zprostředkovatele“ a které naplňuje znaky dle § 2 odst. 1 Zákona, tedy především má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje Zákon či jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vymezených oblastech (dále též jen „protiprávní jednání“). Oznámení můžete učinit, ať už jste se o možném protiprávním jednání dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností, jak je tato definována v § 2 odst. 3 Zákona, pro „Realitního zprostředkovatele“ či nikoliv. „Realitní zprostředkovatel“ nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro „Realitního zprostředkovatele“ nevykonává práci  nebo jinou obdobnou činnost, jak je tato definována v § 2 odst. 3 Zákona.

 

 

OSOBA POVĚŘENÁ K PŘÍJMU A ZPRACOVÁNI OZNÁMENÍ

 

Příslušnou osobou ve smyslu Zákona pověřenou přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání „Realitního zprostředkovatele“ je určena osoba:

Jméno: Roman Široký

Firma: Roman Široký – REALITY ŠIROKÝ

Adresa: Masarykovo nám. 2/2, 405 02 Děčín 1

(dále též jen „příslušná osoba“)

 

 

PODÁNÍ OZNÁMENÍ

 

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít reální důvod se domnívat, že jím oznamované, či dokonce zveřejňované, skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel tím, že  podá vědomě nepravdivé oznámení se mimo jiné dopustí přestupku dle Zákona, za který lze uložit pokutu do Kč 50.000,--.

 

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

 

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznamovatel by rovněž měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Oznámení dále obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle Zákona či jiných právních předpisů. Oznámení může být  učiněno i anonymně, tj. bez údajů, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

 

Oznámení může podat kterýkoliv oznamovatel písemně – v listinné podobě a/nebo elektronicky – i ústně nebo na jeho žádost osobně.

 

Listinné podání písemných oznámení

 

Oznámení lze podat příslušné osobě:

dopisem s označením „Vnitřní oznamovací systém“ zaslaným poštou na

adresu místa podnikání příslušné osoby: Roman Široký, Masarykovo nám. 2/2, 405 02 Děčín 1

 

Elektronické podání písemných oznámení

 

Oznámení lze podat příslušné osobě:

e-mailovou zprávou s označeným předmětem: „Vnitřní oznamovací systém“ zaslaným na

e-mailovou adresu příslušné osoby: roman.siroky@reality-siroky.cz

nebo

datovou poštovní zprávou s označeným předmětem : „Vnitřní oznamovací systém“ zaslanou do datové schránky příslušné osoby ID: yi8nxk5

 

Telefonické podání oznámení

 

Je možné kontaktovat příslušnou osobu v pracovních dnech v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. na jejím telefonním čísle + 420 602 326 078 a sdělit, že se jednání o oznámení oznamovatele chráněného dle Zákona. Telefonní hovor nebude zaznamenáván automaticky, jakmile však vyjde najevo, že se jedná o oznámení dle Zákona, bude oznamovatel vyrozuměn příslušnou osobou o tom, že hovor bude od tohoto okamžiku zvukově zaznamenáván. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. V případě, nebude-li s pořízením zvukového záznamu oznámení oznamovatel souhlasit nebo nebude-li pořízení zvukového záznamu oznámení z technických či jiných důvodů možné, pořídí příslušná osoba výstižný zápis z hovoru o oznámení a oznamovatel dostane možnost zápis hovoru obdržet prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

 

Za situace, kdy nebude z technických, pracovních či jiných důvodů možné příslušnou osobu na telefonním čísle + 420 602 326 078 zastihnout, telefonní číslo bude dočasně nedostupné či hovor nebude přijat, je možné na toto telefonní číslo odeslat SMS, v níž bude uvedeno, že se jedná o oznámení oznamovatele chráněného dle Zákona, přičemž postačuje i jen uvést „Vnitřní oznamovací systém“. Příslušná osoba je v takovém případě povinna telefonicky kontaktovat oznamovatele nazpět. Oznamovatel bude kontaktován na telefonním čísle, z něhož bude SMS odeslána, případně na jiném oznamovatelem sděleném telefonním čísle, a to bezodkladně, jakmile to bude možné, v pracovních dnech v čase od 9:00 hod do 14:00 hod..

 

Osobní podání oznámení

 

Oznamovatel může požádat o osobní schůzku s příslušnou osobou za účelem podání oznámení prostřednictvím telefonního čísla + 420 602 326 078 nebo zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu příslušné osoby: roman.siroky@reality-siroky.cz .

 

Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

U osobního rozhovoru oznamovatele s příslušnou osobou o podání oznámení nesmí být bez výslovného souhlasu oznamovatele přítomna žádná další třetí osoba.

 

Z osobního rozhovoru o podání oznámení bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam, příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Nebude-li oznamovatel s pořízením zvukového záznamu souhlasit nebo nebude-li pořízení zvukového záznamu z technických či jiných důvodů možné, pořídí příslušná osoba výstižný zápis z osobního hovoru o oznámení a oznamovatel dostane možnost zápis zkontrolovat, opravit, odsouhlasit svým podpisem a obdržet jedno vyhotovení tohoto zápis podepsaného příslušnou osobou.

 

 

LHŮTY

 

Bude-li příslušná osoba znát totožnost (kontaktní údaje) oznamovatele, vyrozumí jej písemně do 7 dnů ode dne přijetí oznámení o tom, že oznámení bylo přijato. Pokud by oznamovatel výslovně požádal, aby vyrozumíván ve smyslu Zákona nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozumíváním dle Zákona by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné sobě, žádná vyrozumění mu ze strany příslušné osoby nebudou zasílány.

 

Dále příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení (zda oznámení shledává důvodným či nikoliv) do 30ti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, v takovém případě bude oznamovatel písemně vyrozuměn o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty.

 

V průběhu prošetřování příslušná osoba může požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací. Pokud bude oznámení posouzeno jako důvodné, příslušná osoba navrhne povinnému subjektu, kterého se oznámení týká, opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání. O přijatém opatření povinný subjekt, jehož se oznámení týká, neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, rovněž o tom bez zbytečného odkladu oznamovatele vyrozumí.

 

 

OCHRANA OZNAMOVATELE

 

Po celou dobu je chráněna totožnost oznamovatele i dalších chráněných osob. Postoupení oznámení k dalšímu šetření orgánu veřejné moci je podmíněno souhlasem oznamovatele (až na obecnou povinnost oznamovat trestné činy podle § 368 trestního zákníku), i v takovém případě však musí být zachována ochrana jeho totožnosti. Výjimkou z uvedeného pravidla je nicméně situace, kdy by sdělení totožnosti oznamovatele bylo povinností podle některého právního předpisu (např. ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení či přestupkovým orgánům), ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.

 

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření: takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a ktré oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (viz § 4 Zákona). Povinný subjekt, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

 

 

INSTITUCE PRO ALTERNATIVNÍ PODÁNÍ OZNÁMENÍ

 

Oznámení může mimo výše uvedeného vnitřního oznamovacího systému „Realitního zprostředkovatele“ oznamovatel alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně nebo též prostřednictvím zabezpečeného formuláře na odkazu https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ . Rovněž oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze učinit anonymně.

 

             Kontakty:         E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

                                       Tel.: +420 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

 

Více informací pro oznamovatele lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/.

 

                                                                                                                    

                                                                                           Roman Široký - REALITY ŠIROKÝ